Tiền vay

Chứng minh khả năng tài chính bằng tài sản để trả nợ

1. Lợi ích

KH có thể sử dụng tài sản thuộc sở hữu của khách hàng như bất động sản, trái phiếu tại các TCTD... để chứng minh nguồn khả năng tài chính để trả nợ khoản vay.

2. Đặc điểm sản phẩm

2.1. Đối với mục đích mua bất động sản dự án thuộc danh mục được NHCTVN phê duyệt trong từng thời kỳ:
“Giá trị tài sản để chứng minh khả năng tài chính ≥ 150% tổng nghĩa vụ nợ tại các TCTD và số tiền đề xuất cấp tín dụng tại NHCT chưa chứng minh được bằng nguồn tài chính theo phương pháp tính nguồn trả nợ từ khoản thu nhập thông thường”


2.2. Đối với mục đích vay phục vụ đời sống khác
• Trường hợp tài sản chứng minh khả năng tài chính là trái phiếu do các TCTD phát hành:
“Giá trị tài sản để chứng minh khả năng tài chính ≥ 150% tổng nghĩa vụ nợ tại các TCTD và số tiền đề xuất cấp tín dụng tại NHCT chưa chứng minh được bằng nguồn tài chính theo phương pháp tính nguồn trả nợ từ khoản thu nhập thông thường”


• Trường hợp tài sản chứng minh khả năng tài chính là bất động sản:
(i) thuộc Thành phố trực thuộc Trung ương;
hoặc (ii) trong dự án thuộc Thành phố không trực thuộc Trung ương;
hoặc (iii) trong dự án không thuộc Thành phố có quy mô từ 100 ha trở lên: 
• Giá trị tài sản để chứng minh khả năng tài chính ≥ 200% tổng nghĩa vụ nợ tại các TCTD và số tiền đề xuất cấp tín dụng tại NHCT chưa chứng minh được bằng nguồn tài chính theo phương pháp tính nguồn trả nợ từ khoản thu nhập thông thường”


• Trường hợp tài sản chứng minh khả năng tài chính là bất động sản: (i) tại đô thị không trực thuộc Thành phố trực thuộc Trung ương; hoặc (ii) trong dự án không thuộc Thành phố có quy mô từ 20ha đến 100ha: 
• Giá trị tài sản“Giá trị tài sản để chứng minh khả năng tài chính ≥ 250% tổng nghĩa vụ nợ tại các TCTD và số tiền đề xuất cấp tín dụng tại NHCT chưa chứng minh được bằng nguồn tài chính theo phương pháp tính nguồn trả nợ từ khoản thu nhập thông thường”

3. Điều kiện và cách thức đăng ký

KHƯT hạng kim cương tại thời điểm thẩm định; hoặc KH được đề xuất cấp tín dụng tối thiểu 5 tỷ đồng/khoản tín dụng